Regulamin

Regulamin sklepu internetowego maboo.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.maboo.pl jest Maboo Filip Orlicki z siedzibą przy ulicy Pomorskiej 7k/1, 62-030 Luboń NIP 7861606848 Regon 300449825

zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).

1.3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).

1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), realizowane są według cen wskazanych ustalonych indywidualnie.

 

§ 3. ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

3.4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”ZAMÓW” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „PRZEJDŹ DO POTWIERDZENIA”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

3.5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia rachunku.

3.6. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, po wyborze przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” oraz w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta zawierającej:

 1. dane Usługodawcy
 2. dane Klienta;
 3. numere Zamówienia;
 4. listę towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
 5. kwotę łączną  oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
 6. całkowitą wartość Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
 7. sposób oraz termin dostawy;
 8. informację o prawie odstąpienia od umowy, w tym o  kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
 9. link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 10. linków do stron zawierających:
 • stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
 • możliwości i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
 • akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

3.7. Usługodawca wystawia Klientowi rachunek który zostanie załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

3.8. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.

3.9. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

3.10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: maboo@maboo.pl w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

3.11. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3.12. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

4.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:

 1. przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
 2. płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.
 3. odbiór osobisty po przedpłacie na konto w sklepie Moher mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 8.

4.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

 

§ 5. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

5.2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy, lub przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres maboo@maboo.pl
 2. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

5.4. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:

 1. kurier: do 2-5 dni roboczych,
 2. odbiór osobisty: 1-2 dni robocze.

5.5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem: maboo@maboo.pl

5.6. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem maboo@maboo.pl . Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.

5.7. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

5.8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.

5.9. Jeśli w sytuacji opisanej w 5.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego ponosi Sklep.

5.10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

5.11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 5.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 7 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

5.12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 5.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

6.1. Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 7 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr. 1 w przypadku wymiany towaru, lub załącznik nr. 2 w przypadku zwrotu towaru) przed upływem tego terminu na adres: Maboo Filip Orlicki, ul Pomorska 7k/1 62-030 Luboń, lub korzystając z adresu poczty elektronicznej maboo@maboo.pl

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 7 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.

6.2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: Maboo Filip Orlicki Pomorska 7k/1, 62-030 Luboń, lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6.3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

6.4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

§ 7. WARUNKI REKLAMACJI

7.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

7.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (załącznik nr. 3 do regulaminu) na adres: Maboo Filip Orlicki ul Pomorska 7k/1, 62-030 Luboń

7.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia (otrzymania) reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

7.4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.5. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

8.1. Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (założenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

8.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

8.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

8.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

8.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

8.6. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

8.7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

9.3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 20 grudnia 2015 r.

9.5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

 1. ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
 2. dostęp do sieci Internet;
 3. przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
 4. do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

9.6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

9.7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji lub mailowo na adres maboo@maboo.pl

9.8. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

9.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

 • powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
 • naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

9.10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.

9.11. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

 

 

Załącznik nr.1

       FORMULARZ WYMIANY TOWARU

 

IMIĘ I NAZWISKO:  ..................................................................................

ADRES:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

TELEFON: .................................................

EMAIL: ......................................................

NUMER ZAMÓWIENIA: ..........................................

DATA ZAMÓWIENIA: .............................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..............................

PROSZĘ O WYMIANĘ:

NAZWA WYMIENIANEGO PRODUKTU:.......................................................................

ILOŚĆ:...........

PRODUKT NA WYMIANĘ :...........................................................

ILOŚĆ:............

Uwagi Klienta:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że znane są mi warunki  wymiany towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

........................................................

 (data i czytelny podpis Klienta)

 

Załącznik nr.2

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

IMIĘ I NAZWISKO:  ..................................................................

ADRES:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

TELEFON:..................................................

EMAIL: ......................................................

NUMER ZAMÓWIENIA: ............................................

DATA ZAMÓWIENIA: ................................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..........................................................................

NAZWA TOWARU:.................................................................................................

ILOŚĆ: ............

CENA BRUTTO: ..........................

PRZYCZYNA ZWROTU:.............................................................................................

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

Numer  rachunku: ………………………………………………………………………………………

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………

Uwagi Klienta:

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

..........................................................

 (data i czytelny podpis Klienta)

 

 

 

Załącznik nr.3

 

FORMULARZ REKLAMACJI

DANE REKLAMUJĄCEGO:

Imię i nazwisko: .............................................................................

Adres:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Numer zamówienia: .................................

Data zamówienia: .....................................

Numer faktury/paragonu:..........................

Telefon:......................................................

e-mail:........................................................

Opis wad:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru na inny proszę o zwrot wartości niewymienionych przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy.

 

Nazwa banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji określone w Regulaminie sklepu.

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt (w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie koszt zostanie Klientowi zwrócony). Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dołączonym potwierdzeniem zakupu.

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt firmy Maboo Filip Orlicki

Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.